Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Bike & Tuningin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 30.5.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Bike & Tuning, Tiiriskankaantie 10, 15860 Hollola

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teemu Rossinen, , 040 727 7790

 

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja yhteystietorekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on liiketoiminnan ja asiakassuhteiden hoitaminen, asiakasyhteydenpito ja tiedottaminen. Rekisteriä käytetään myös laskuttamiseen ja maksuvalvontaan sekä perintään.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Asiakasrekisterin osalta asiakkaan henkilötiedot poistetaan asiakassuhteen päätyttyä, kun kaikki saatavat on suoritettu. Yhteyshenkilöiden yhteystiedot poistetaan, kun ne eivät enää ole tarpeellisia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman rekisteröidyn pyyntöä tai suostumusta, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste kameravalvonta

Tämä on Bike & Tuningin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 30.5.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Bike & Tuning, Tiiriskankaantie 10, 15860 Hollola

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teemu Rossinen, , 040 727 7790

 

3. Rekisterin nimi

Tallentava kameravalvonta

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alkaen tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f-kohtaan.

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on toimipisteen turvallisuuden ja omaisuuden suojaaminen, rikosten ennalta ehkäiseminen ja tapahtuneiden rikosten selvittäminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on Bike & Tuningin kameravalvonnan alueella liikkuvat henkilöt. Rekisterin tietosisältö on kameroiden tallentamaa kuvamateriaalia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Osoitteessa Tiiriskankaantie 10, 15860 Hollola sijaitsevien kameroiden välittämä kuva (sekä sisä- että ulkotiloissa). Rekisteröityä informoidaan kameravalvonnasta tavanomaisilla sisääntuloreiteillä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi.

8. Säilytysaika

Kuva-aineistoa säilytetään 2 kuukautta. Kuva-aineiston poistaminen järjestelmästä tapahtuu automaattisesti.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).